แผนกสามัญสัมพันธ์ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

แผนกสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ [อ่าน : 85 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการสวนพฤษศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดสวนพฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ [อ่าน : 41 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
โรงงานนาโน
โรงงานนาโน

18/5/2561 [อ่าน : 33 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูสิริกร
ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดขบวนแห...

ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ที่อำเถอเด่นชัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 96 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูสุภาพร
ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็...

วิทยาลัยเทคนิคร่วมใจถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช [อ่าน : 82 ครั้ง]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทค...

แผนกสามัญสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิคแพร รายงานกิจกรรมการดําเนินงาน สัปดาหวันวิทยาศาสตร ประจําปการศึก... [อ่าน : 89 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูธันยพร
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์

การเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ในงานประชุมนักวิชาชีพในอนาคต ครั้งที่ 26 [อ่าน : 79 ครั้ง]

ง่านภูมิธรรม ภูมิไทย

หมวดภาษาไทย จัดกิจกรรมภูมิธรรมภูมิไทย [อ่าน : 92 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจาก "ครูปารมี"
แจ้งทุกแผนกเตรียมพร้อม สำหรับ...

เชิญชวนทุกแผนกประกาศศักด์ิศรีคนพันธ์ุเมือง และแชมป์ลาบหมูเมืองแป้ เร็วๆนี้ [อ่าน : 77 ครั้ง]

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่

รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจฟัง พูด เขียน อ่าน ฝึกฝนให้ชำนาญ สื่อสารประทับใจ [อ่าน : 80 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม