ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 79 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และข้อกำหนด
ข้อกำหนด Link ตรงสำนักวิจัยและ...

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดจาก Link ตรง สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา [อ่าน : 164 ครั้ง]

ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์2560

ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ 12 ประเภท [อ่าน : 157 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การลงทะเบียน การส่งผลงาน

ให้เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ สวพ. กำหนดเพื่อการส่งผลการประกวดระดับ อ... [อ่าน : 160 ครั้ง]

ด่วน งานวิจัยเปิดให้ครูอาจารย์...

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561 [อ่าน : 223 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม