โครงการคลินิกช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการคลินิก

โครงการคลินิกช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำ เป็นโครงการที่วิทยาลัยฯต้องการช่วยเหลือนั... [อ่าน : 47 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟอร์มแบบส่งผลการเรียนเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปฏิทินปฎิบัติงานวัดผล
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากงานวัดผลฯ
ประกาศผลสอบแก้ตัว/มส 2 ภาคเรีย...

แก้ 0 /มส. [อ่าน : 151 ครั้ง]

โควต้าศึกษาต่อที่อื่น

โควต้า [อ่าน : 91 ครั้ง]

โควต้าเข้าศึกษา วิทยาลัยเทคนิค...

โควต้่า [อ่าน : 149 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม