ข่าวประกาศจากงานวัดผลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปฏิทินปฎิบัติงานวัดผล
  • ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 5/2/2019[อ่าน : 19 ครั้ง]
  • ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 18/5/2561[อ่าน : 69 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟอร์มแบบส่งผลการเรียนเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการคลินิกช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการคลินิก

โครงการคลินิกช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำ เป็นโครงการที่วิทยาลัยฯต้องการช่วยเหลือนั... [อ่าน : 67 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม