ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

วิชาการทำให้คุณมีงานทำ กิจกรรมทำให้คุณทำงานเป็น (โดย ครูโชติ มณีโชติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคแพร่)

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการงานกิจกรรมให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม 

 

พันธกิจ

1.ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้เป็นผู้เก่ง ดี และมีความสุข

3.สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 

สถานที่ทำการ

 วิทยาลัยเทคนิคแพร่