ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคแพร่