Logbook

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน  (Logbook)  พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0601/7420 ลว. 10 กันยายน 2561  4418-2561

 

 

โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม https://logbook-teacher.otepc.go.th/