อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

 

ข้าราชการ

 

ลูกจ้างประจำ