ประจำปี 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี  2558

ชั้นสายสะพาย

   ข้าราชการ

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

   ข้าราชการ

   ลูกจ้างประจำ

   พนักงานราชการ

   เหรียญจักรพรรดิมาลา

 

ที่มา  :  กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล  สำนักอำนวยการ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา