ข่าวกิจกรรม
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อ...

16 ตุลาคม 2561 [อ่าน : 22 ครั้ง]

การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่...

การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7 [อ่าน : 35 ครั้ง]

โครงการสนับสนุนยื่นขอรับเงินบำ...

โครงการสนับสนุนยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 41 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุคลากร
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2562[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • เอกสารเวียนแจ้ง วันที่ 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ID PLAN[อ่าน : 37 ครั้ง]
 • การประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์ 8 พฤศจิกายน 2561[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (... 1 ตุลาคม 2561[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ๑๘ ตุลาคม 2561[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • หนังสือเวียนแจ้ง วิทยฐานะ 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา รับสมัครนักการภารโรงชาย 2 อัตรา[อ่าน : 14 ครั้ง]
 • คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Logbook[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการทั่วไป แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการทั่วไป[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • ประกาศ รับสมัคร นักการภารโรง ชาย 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัคร[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • ตารางแผนพัฒนาตนเองารายบุคล ID PLAN (แผนก) ตารางแผนพัฒนาตนเอง[อ่าน : 39 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม