เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน
                1.  ระดับ ปวช.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ.2557) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ http://bsq2.vec.go.th/course/2556/course56new.html
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์(ใหม่)
                2.  ระดับ  ปวส.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ คลิกดู

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557