เกี่ยวกับสาขาวิชา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประวัติโดยย่อ
                                แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตั้งอยู่เลขที่  5  ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์  54000  มีพื้นที่ทั้งหมด 73 ไร่ 3 งาน 40.76 ตารางวา โทรศัพท์ 054-511142  โทรสาร 054-511811  www.ctnphrae.com,www.facebook.com/ctnphrae   E-Mail  techniccom_pr@hotmail.com จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ใช้ชื่อครั้งแรกว่า "แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์” โดยอาศัยสถานที่ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ มีครู 2 คน นักเรียน 52 คน
                                   พ.ศ. 2552 มีนักเรียนทั้งหมด 52  คน  ครู 2 คน
                                   พ.ศ. 2553 มีนักเรียนทั้งหมด 100 คน ครู 2 ครูพิเศษ 1 คน
                                   พ.ศ. 2554 มีนักเรียนทั้งหมด 158 คน ครู 2 คน ครูพิเศษ 2 คน
                                   พ.ศ. 2555 ย้ายตึกจากอาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ไปตึกอาคารปฏิบัติการเทคนิคคอมพิวเตอร์ เปิดสอนระดับ ปวส. สาชางงานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ มีนักเรียนระดับปวช.154 คน ระดับปวส. 29 คน และได้เปิดเพิ่มจำนวนห้องเรียนจากระดับ ปวช. 1 ห้องเรียน 2 กลุ่ม เป็น 2 ห้องเรียน 4 กลุ่ม ตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ และเปลี่ยนชื่อเป็น แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                                   พ.ศ. 2556 มีนักเรียนทั้งหมด 220 คน ครู 2 คน ครูพิเศษ 3 คน นักศึกษาฝึกสอน 2 คน
                                   ในปีการศึกษา  2556  มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 220 คน แยกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 168  คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน  52 คน  จำนวนบุคลากรของแผนกวิชา รวมทั้งสิ้น  5 คน  แบ่งเป็นข้าราชการ 2 คน  ครูจ้างสอน 3 คน วุฒิการศึกษาแบ่งเป็นปริญญาตรี 5 คน  ปริญญาโท 2 คน
                                   พ.ศ. 2557 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 265 คน แยกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 200 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน  65 คน  จำนวนบุคลากรของแผนกวิชา รวมทั้งสิ้น 7 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 2 คน ครูจ้างสอน 5 คน 
                                   พ.ศ. 2559 ได้มีการขออนุมัติ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2560
                                   พ.ศ.2560 มี ปวส.ม.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระบบทวิภาคี รุ่นแรก 20 คน จำนวนบุคลากรของแผนกวิชา รวมทั้งสิ้น 8 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 2 คน ครูจ้างสอน 6 คน 
( ข้อมูล ณ  วันที่   11  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 )