ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 เก่งวิชาการ กิจกรรมเด่น ก้าวทันเทคโนโลยี สอดคล้องตลาดแรงงาน

 

วิสัยทัศน์

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มั่งมั่นเป็นองค์กรที่มีคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิคแพร่ที่จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตามมาตราฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

พันธกิจ

1.  จัดการอาชีวศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
2.  พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
4.  ให้บริการด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงาน ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์

แผนกวิชาที่ผลิตนักเรียนนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ

สถานที่ทำการ

 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

5 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000