เป้าหมาย

แนวปฏิบัติที่ใช้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (ยุทธศาสตร์)
         1.  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
-->  พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทำงานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
         2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
--> พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิธีการสอน หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         3.  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
-->  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทำแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
         4.  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
--> บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
         5.  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
--> ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
         6.  ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
--> ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
         7.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
--> จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
         8.  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
--> พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ โดยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนให้เหมาะสม


แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต
         1.  ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมโครงการให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
         2.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการมากขึ้น
         3.  สนับสนุน ส่งเสริมให้แผนกวิชามีการพัฒนาแผนกวิชาตามอัตลักษณ์
         4.  ส่งเสริมให้มีการดำเนโครงการในการปลูกจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย 5 โครงการ / ปีการศึกษา