เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

 

      ประวัติความเป็นมาแผนกช่างเชื่อมโลหะ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 เปิดในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขางานเชื่อมโลหะ  และในปีพ.ศ. 2536 ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขางานเทคนิคโลหะ คณะวิชาช่างกลโลหะ  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  สาขางานใหม่ เป็น สาขางานโลหะการ และเทคนิคการเชื่อมโลหะ  โดยมีคณะครูอาจารย์แผนกช่างเชื่อมโลหะที่มีบทบาทที่สำคัญ ได้ใช้ความสามารถ ในการพัฒนาแผนกช่างเชื่อมโลหะโดยมีรายนามต่อไปนี้

 1. นายยุทธชัย     ชนะขันท์        ปัจจุบัน -
 2. นายณรงค์       อุปกิจ           ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ
 3. นายวิเชียร       มั่นพรม         ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ 
 4. นายยสุพร       พานิชประภา   ปัจจุบัน รับราชการ ณ วท.แพร่
 5. นายเกรียงไกร  สารากิจ         ปัจจุบัน (เกษียณอายุก่อนเวลา)
 6. นายสุรพล       วสินทร์เวช     ปัจจุบัน รับราชการ ณ  วท.สองแคว
 7. นายอัครินทร์    สุขมา           ปัจจุบัน รับราชการ ณ  วท.แพร่ (รองผู้อำนวยการ)
 8. นายเกษม       สุวรรณจักร     ปัจจุบัน -
 9. นายณรงค์      ปานสวัสดิ์       ปัจจุบัน รับราชการ ณ  วท.ขอนแก่น
 10. นายอำนาจ     ฝ่าวิบาก         ปัจจุบัน (เกษียณอายุราชการ)
 11. นายปฏิพัทธ์    อาทรธุระสุข    ปัจจุบัน  (เกษียณอายุราชการ)
 12. ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์   จันกัน     ปัจจุบัน   รับราชการ  ณ  วท.แพร่
 13. นายอดุล        สีทอน          ปัจจุบัน   รับราชการ  ณ  วท.แพร่
 14. นายสมนึก      ก่ายแก้ว        ปัจจุบัน   รับราชการ  ณ  วท.แพร่                      

   พร้อมทั้งมีบุคลากรร่วมมือกันพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับแผนกช่างเชื่อมโลหะเรื่อยมาดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายบัญชา                     ศรีทัน                 ปัจจุบัน พนักงานราชการ แผนกช่างเชื่อมโลหะ
 2. นายสิริชัย                      เหมืองจา             ปัจจุบัน กำนันหมู่บ้านเหมืองค่า จ.แพร่
 3. นายสาธิต                      เหมืองจา             ปัจจุบัน ประกอบอาชีพส่วนตัว
 4. นายเอกภพ                    สุขพร้อม              ปัจจุบัน   -
 5. นายชัยแดน                   ดวงแก้ว               ปัจจุบัน -
 6. นายปานเทพ                  ตั้งตระกูล             ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 7. นายเฉลิม                      ยาวิลาศ              ปัจจุบัน -
 8. นายสิงหา                     วัฒนเสาวลักษณ์     ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 9. นายจาตุรงค์                   พุ่มไสว               ปัจจุบัน ประกอบอาชีพส่วนตัว