ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

"เป็นหนึ่งในงานบริการ  เชี่ยวชาญด้านงานเชื่อม"

 

พันธกิจ

 1. แนะนำเส้นทางสู่อาชีพ จัดหาและสร้างแหล่งประกอบการ
 2. ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงาน
 3. ปรับระบบการเรียนการสอนแนวใหม่
 4. พัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและวุฒิวิชาชีพ

          แนวปฏิบัติที่ใช้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (ยุทธศาสตร์)

          1  ด้านคุณภาพของผลผลิต

 1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการ
 2. พัฒนาความรู้และทักษะฝีมืออย่างเป็นระบบ
 3. สร้างสิ่งจูงใจในการเรียนการสอนภายในสาขาวิชาให้มากขึ้น
 4. สร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคม

           2   ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร

 1. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ
 2. การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสาขางาน และสาขาวิชา
 3. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 4. การศึกษาต่อ

           3     ด้านการให้บริการ

 1. พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 3. อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน
 4. ด้านการจัดการภายในองค์กร
 5. สร้างระบบเครือข่าย และสร้างฐานความรู้ทางการศึกษา
 6. ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน ปฏิรูปการสอบ
 7. มาตรฐานการเรียนการสอน การฝึกหัดที่ดีมีคุณภาพ

จุดเด่น

 1.    นักศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีคุณสมบัติที่สถานประกอบการพึงพอใจและมีสถานประกอบการติดต่อขอรับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง
 2.    แผนกช่างเชื่อมโลหะได้จัดหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน  มีการปรับปรุงหลักสูตรและแผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  โดยเน้นการปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพอย่างแท้จริง  มีการประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ผู้เรียนเข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชีพทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด ในปีการศึกษา 2556 รับนักศึกษาฝึกงานจำนวน  30  แห่ง มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน และดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
 3. แผนกช่างเชื่อมโลหะได้จัดให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อยอาทิตย์ละ  1  ครั้งเพื่อที่ดูแลการเรียนและติดตามนักเรียนนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและการปรับพฤติกรรม มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพ  เช่นการออกบริการทางวิชาชีพ การประกวดโครงงาน การประกวดส่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม การสร้างค่านิยมที่ดีงาม การพัฒนาบุคลิคภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย ซึ่งนักศึกษาและครูต่างให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
 4. วิทยาลัยเทคนิคแพร่มีการจัดงบประมาณให้กับแผนกช่างเชื่อมโลหะเพื่อบริการทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยให้ผู้เรียนนำความรู้ด้านวิชาชีพไปใช้ในการบริการสังคม เช่น  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจน ทำให้ประชาชนใช้ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ
 5. แผนกช่างเชื่อมได้ให้ครูและนักเรียนที่เรียนวิชาโครงงานจัดทำโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีการจัดสรรในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากทางวิทยาลัยเทคนิคแพร่ และนำผลงานที่จัดทำเผยแพร่ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผ่านทางสื่อหลายช่องทาง

           จุดที่ควรพัฒนา

    1 .  นักเรียนนักศึกษามีความรู้ภาษาต่างประเทศน้อย
    2.   เครื่องและวัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อเทคโนโลยี
    3.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน4.
    4.บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาต่ำกว่าเกณฑ์

          แนวทางการพัฒนา

 1.      การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และสื่อการสอนเพื่อรองรับนักเรียน
 2.    จัดหางบประมาณ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 3.      การจัดงบประมาณส่งบุคลากรของแผนกช่างเชื่อมให้มีวุฒิทางการศึกษาด้านวิชาชีพระดับปริญญาโทขึ้นไป เพื่อรองรับการเปิดสอนระดับปริญญาตรีในอนาคต